@@@@@@@@

11.11.50

ชมรมกอล์ฟ ปลาปากสมานฉันท์ 50

ที่ปรึกษา
1.นายเมธา ทวีกุลกิจชัย นายอำเภอปลาปาก
2.ดร.สมชอบ นิติพจน์ รองนายก อบจ.นครพนม
3.นายพิชิต โกพล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกกลาง
4.คณะกรรมการสโมสรกอล์ฟภูกระแตนครพนม

สมาชิกชมรม

1.นายวิทยา ศรีธิราช นายกเทศมนตรีตำบลปลาปาก ประธานชมรม
2.พ.ต.อ.ปรีชา จะบัง ผกก.สภ.นิคมคำสร้อย รองประธาน
3.นายดาบชัย โพธิ์สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอนาแก สมาชิกชมรม
4.นายวุฒิรัฐฐาปกรณ์ แก้วเขื่อง สมาชิกสภาจังหวัดนครพนม สมาชิกชมรม
5.นายไพโรจน์ คำหาญ สาธารณสุขปลาปาก สมาชิกชมรม
6.นายไพโรจน์ ไชยมาตร์ ผอ.ร.ร.บ้านวังสิม สมาชิกชมรม
7.นายชนะโชค คำวัน ปลัด อบต.ปลาปาก สมาชิกชมรม
8.พ.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ เตยหล้า หน.สภ.หนองฮี สมาชิกชมรม
9.พ.ต.ต.คเณศสกันท์ อภิณัฐธนสมบัติ สวส.สภ.ปลาปาก สมาชิกชมรม
10.ร.ต.อ.ปกรณ์ กัณยะจันทร์ สว.สภ.ปลาปาก สมาชิกชมรม
11.นายศิลป์ชัย คำแสนราช เกษตรอำเภอปลาปาก สมาชิกชมรม
12.นายสฤษดิ์ วิเศษแก้ว ผอ.รร.บ้านใหม่วังเซือม สมาชิกชมรม
13.ส.ต.ท.อุทิศ เคะนะอ่อน ปลัดเทศบาลตำบลปลาปาก สมาชิกชมรม
14.นายรุ่งศักดิ์ ปราณะ ปลัดอำเภอปลาปาก สมาชิกชมรม
15.ด.ต.ทวีศิลป์ จันทร์แดง สภ.ปลาปาก สมาชิกชมรม
16.จ.อ.ถนอมชัย หมอจีด เทศบาลปลาปาก สมาชิกชมรม
17.นายบุญสอน ดาษดา ครูชำนาญการพิเศษ รร.ปลาปากราษฎณ์ สมาชิกชมรม
18.นายสามารถ วังคะฮาด ผอ.รร.บ้านกอก เลขานุการชมรม
19.นายธวัชชัย แสงจันทร์ หน.สนอ.กุตาไก้ ผช.เลขานุการ


ผู้ให้การสนับสนุน

1.ดร.สมชอบ นิติพจน์ เหล็กซ้อม จำนวน 5 อัน ลูกซ้อม 1300 ลูก
2.นายเมธา ทวีกุลกิจชัย ลูกซ้อม 400 ลูก
3.พล.ร.ต.โสภณ บุญชม ชุดเหล็กกอล์ฟ 1 ชุด จำนวน 12 ไม้
4.นายวิทยา ศรีธิราช เหล็กสำหรับเยาวชน 5 อัน ระบบไฟฟ้าสนาม ม้าหินอ่อน 2 ชุด ฯลฯ
5.นายสนิท อินมา ลูกซ้อม 100 ลูก
6.นายพิชิต โกพล ลูกซ้อม 300 ลูก
7.นายสามารถ วังคะฮาด เหล็ก 2 อัน ลูกซ้อม 300 ลูก
8.คุณยุทธชัย ไพรีรณ เหล็ก 1 อัน